6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی روگذر رضوان-رحمت ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی بقعه علی ابن حمزه ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی جداره محدوده خیابان سرچشمه تهران

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی کوشک باغ دلگشا ( شیراز )

6 شهریور 1396

طراحی نورپردازی ساختمان شهرداری منطقه 8 شیراز

7 شهریور 1396

طراحی نورپردای پل کابلی ولیعصر ( شیراز )

7 شهریور 1396

طراحی روشنایی پل کابلی ولیعصر (عج) شیراز

1
7 شهریور 1396

طراحی نورپردازی پل گردشگری چنارراهدار ( شیراز )

7 شهریور 1396

اجرای ویدئو مپینگ ورودی هتل نارنجستان محمود آباد 1393

7 شهریور 1396

اجرای ویدئو مپینگ اذان

7 شهریور 1396

اجرای ویدئو مپینگ ساختمان قزاقخانه ( تهران )

7 شهریور 1396

اجرای ویدئو مپینگ ساختمان قزاقخانه ( تهران )